Poprawne przeprowadzenie procedury IPO

IPO – z angielskiego Initial Public Offering, to dokonywana po raz pierwszy oferta publiczna, która dotyczy określonych papierów wartościowych. Jest to wprowadzenie danego przedsiębiorstwa na giełdę papierów wartościowych.

Wprowadzenie spółki na giełdę

Jeśli chodzi o spółkę, IPO może być jedną z najtrudniejszych (z prawnego i finansowego punktu widzenia) transakcji finansowych, jaką będzie miało do przeprowadzenia przedsiębiorstwo. Dlatego tak ważne jest tutaj skorzystanie z pomocy fachowców. Aby procedura pierwszej oferty publicznej była zgodna z prawem, należy wiedzieć o tym, że propozycja nabycia papierów wartościowych w (dowolnej formie oraz w dowolny sposób) musi zostać skierowana do co najmniej stu pięćdziesięciu osób lub do tzw. nieoznaczonego adresata. Taka oferta musi też zostać przeprowadzana w formie oferty publicznej, co w praktyce oznacza, że zainteresowanym osobom mają zostać przekazane wszystkie informacje dotyczące oferty. Będą to więc informacje o papierach wartościowych oraz o warunkach dotyczących ich nabycia. Staną się one wtedy podstawą do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu oferowanych inwestorom papierów wartościowych.

IPO a prospekt emisyjny

Wszelkie szczegóły prawne dotyczące IPO wynikają z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach giełdowych z dnia 29 lipca 2005 roku. Pierwsza oferta publiczna i dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, wymagają sporządzenia prospektu emisyjnego. Później taki projekt musi zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wreszcie opublikowany. Prospekt emisyjny to tak naprawdę podstawa IPO – www.pwc.pl/pl/uslugi/gotowy-do-ipo-wejscie-na-gielde.html, a w jego przygotowaniu pomagają często: makler, firma handlująca papierami wartościowymi lub bank inwestycyjny. Istnieją jednak wyjątki, kiedy prospekt emisyjny nie jest wymagany. Dzieje się tak np. wtedy, gdy oferta jest kierowana do mniej niż 150 osób albo spółka kieruje ją wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.